Strona główna > Historia, Wiadomości > Kłam­stwo RAŚ o „pol­skich obo­zach”

Kłam­stwo RAŚ o „pol­skich obo­zach”


Ro­sja­nie do­kład­nie od­no­to­wu­ją wy­po­wie­dzi przed­sta­wi­cie­li RAŚ, czy sym­pa­ty­zu­ją­ce­go z nim po­sła Ka­zi­mie­rza Kut­za, któ­ry wie­lo­krot­nie po­słu­gi­wał się w swo­ich wy­po­wie­dziach ter­mi­nem „pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne”. Wła­śnie te­go ty­pu wy­po­wie­dzi mo­gą zo­stać ła­two wy­ko­rzy­sta­ne w ko­lej­nej ro­syj­skiej kam­pa­nii prze­ciw­ko Pol­sce, do po­twier­dze­nia pro­pa­gan­do­wej te­zy o fak­tycz­nym ist­nie­niu „pol­skich obo­zów”, w któ­rych gi­nę­li so­wiec­cy jeń­cy z woj­ny 1920 r. Dal­sze na­gła­śnia­nie przez me­dia ro­syj­skie te­go ro­dza­ju po­jęć mo­że przy­nieść nie­po­we­to­wa­ne szko­dy pol­skie­mu pań­stwu.

Ter­mi­nem „pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne” od wie­lu lat po­słu­gu­ją się za­gra­nicz­ne me­dia. Co­raz czę­ściej jed­nak to nie­praw­dzi­we okre­śle­nie po­ja­wia się w na­szym kra­ju. Ostat­nio usi­łu­ją je „za­do­mo­wić” dzia­ła­cze se­pa­ra­ty­stycz­ne­go Ru­chu Au­to­no­mii Ślą­ska. Kil­ka dni te­mu na ła­mach zwią­za­nej z RAŚ „No­wej Ga­ze­ty Ślą­skiej” uka­zał się tekst o „pol­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych” na Ślą­sku.

Kom­plet­ny brak re­ak­cji na te­go ty­pu in­cy­den­ty w na­szym kra­ju mo­że u czę­ści spo­łe­czeń­stwa na­su­wać przy­pusz­cze­nie, że sko­ro ter­min ten jest uży­wa­ny w Pol­sce, mo­że je­go uży­wa­nie jest w ja­kimś stop­niu uza­sad­nio­ne? A więc nie jest wy­ni­kiem ma­ni­pu­la­cji za­chod­nich me­diów, czy efek­tem ro­syj­skiej pro­pa­gan­dy hi­sto­rycz­nej.

Au­tor ar­ty­ku­łu w „No­wej Ga­ze­cie Ślą­skiej” wbrew hi­sto­rycz­nym fak­tom usi­ło­wał wy­ka­zać, że ko­mu­ni­stycz­ne obo­zy pra­cy two­rzo­ne przez NKWD w la­tach 1945–1948, w któ­rych wię­zio­no przede wszyst­kim Niem­ców, ale tak­że Ślą­za­ków, Ukra­iń­ców oraz żoł­nie­rzy Ar­mii Kra­jo­wej, a tak­że wszel­kich wro­gów ide­olo­gii ko­mu­ni­stycz­nej PRL-u, moż­na i na­le­ży na­zy­wać „pol­ski­mi obo­za­mi kon­cen­tra­cyj­ny­mi”.

An­ty­pol­ska pro­pa­gan­da za pol­skie pie­nią­dze

Opu­bli­ko­wa­ny w „NGŚ” ar­ty­kuł uznać na­le­ży je­dy­nie za wstęp do szer­szej ak­cji ma­ją­cej lan­so­wać te­zę o „pol­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych”. Nie jest to bo­wiem je­dy­ny in­cy­dent z lan­so­wa­niem ter­mi­nu „pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne”. M.​in. 2 lu­te­go 2012 r. w ka­to­wic­kim ki­nie „Rial­to” od­by­ła się pro­jek­cja fil­mu Paw­ła Sie­ge­ra pt. „Pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne”. Film, jak re­kla­mo­wa­li dzia­ła­cze RAŚ, przed­sta­wia hi­sto­rię two­rze­nia sys­te­mu pol­skich obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych, któ­re w ich oce­nie by­ły za­kła­da­ne przez pol­skie wła­dze już w lip­cu 1944 r. i ist­nia­ły co naj­mniej do 1953 ro­ku. Tuż po pro­jek­cji fil­mu od­by­ła się dys­ku­sja pa­ne­lo­wa pt. „Spór o tra­ge­dię Gór­no­ślą­ską 1945 ro­ku”, w któ­rej, obok re­ży­se­ra fil­mu i sze­fa RAŚ Je­rze­go Go­rze­li­ka, wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go i Opol­skie­go. Pro­jek­cja fil­mu i ca­ła dys­ku­sja wo­kół nie­go od­by­ły się w ka­to­wic­kim ki­nie „Rial­to”, któ­re jest czę­ścią „Si­le­sii Film”, in­sty­tu­cji pod­le­ga­ją­cej Sa­mo­rzą­do­wi Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go i fi­nan­so­wa­nej z bu­dże­tu wo­je­wódz­twa. Pi­kan­te­rii te­mu wy­da­rze­niu do­da­je fakt, że za kul­tu­rę i edu­ka­cję w wo­je­wódz­twie Ślą­skim od­po­wia­da czło­nek Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go Je­rzy Go­rze­lik – Prze­wod­ni­czą­cy Ru­chu Au­to­no­mii Ślą­ska obec­ny na dys­ku­sji pa­ne­lo­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej po pro­jek­cji fil­mu. Za­rów­no za­pre­zen­to­wa­ny film Sie­ge­ra, jak i zor­ga­ni­zo­wa­na na je­go kan­wie dys­ku­sja, sta­ra­ły się ugrun­to­wać za­sad­ność uży­wa­nia ter­mi­nu pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne.

Na­ro­dzi­ny kłam­stwa

Pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne to ter­min wy­pro­du­ko­wa­ny w po­wo­jen­nych Niem­czech, któ­ry miał słu­żyć ich in­te­re­som. Na po­cząt­ku 1956 r. by­ły na­zi­sta Al­fred Ben­zin­ger, któ­ry ob­jął kie­ro­wa­nie no­wo­utwo­rzo­ną ko­mór­ką o kryp­to­ni­mie „Agen­cja 114” za­chod­nio­nie­miec­kiej służ­by wy­wia­dow­czej, wpadł na po­mysł, aby zmniej­szyć odium wi­ny cią­żą­cej na Niem­cach za woj­nę i ho­lo­kaust Ży­dów. Ben­zin­ger za­pro­po­no­wał swo­im sze­fom, aby roz­po­cząć w me­diach pro­pa­go­wa­nie ter­mi­nu „pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne” w od­nie­sie­niu do nie­miec­kich obo­zów za­gła­dy, ja­kie ist­nia­ły w cza­sie woj­ny na te­re­nie Pol­ski. Ter­min „pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne” był se­man­tycz­nym kłam­stwem, któ­re sub­tel­nie zmie­nia­ło ofia­ry, w tym wy­pad­ku Po­la­ków, w spraw­ców. Ar­gu­men­tu­jąc prak­tycz­ne wdro­że­nie swo­je­go po­my­słu Ben­zin­ger miał stwier­dzić, że „odro­bi­na fał­szu w hi­sto­rii” po la­tach mo­że ła­two przy­czy­nić się do wy­bie­le­nia hi­sto­rycz­nej od­po­wie­dzial­no­ści Nie­miec za Za­gła­dę”. Plan Ben­zni­ge­ra zy­skał po­zy­tyw­ną oce­nę i ak­cep­ta­cję sa­me­go sze­fa za­chod­nio­nie­miec­kie­go wy­wia­du Re­in­har­da Geh­le­na. Roz­po­czę­ta ope­ra­cja zrzu­ca­nia wi­ny na Po­la­ków za­czę­ła od­no­sić pierw­sze suk­ce­sy. Me­dia w po­wo­jen­nych Niem­czech co­raz czę­ściej za­czę­ły po­słu­gi­wać się ter­mi­nem „Pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne”. Ter­mi­nem tym za­czę­ły na­gmin­nie po­słu­gi­wać opi­nio­twór­cze nie­miec­kie me­dia: głów­nie ga­ze­ty i sta­cje te­le­wi­zyj­ne (w tym ce­lu sze­ro­ko wy­ko­rzy­sty­wa­no agen­tu­rę w tych śro­do­wi­skach). Au­to­rzy ter­mi­nu „pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne” skru­pu­lat­nie przy­go­to­wa­li się rów­nież na wy­pa­dek za­rzu­tów o ma­ni­pu­la­cje, ma­jąc w za­na­drzu gład­kie stwier­dze­nie, że ta­ki wła­śnie ter­min jest je­dy­nie skró­tem od­no­szą­cym się do hi­tle­row­skich obo­zów za­gła­dy w Pol­sce. Dość szyb­ko ter­min „pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne” do­tarł do USA, gdzie nie­mniej gład­ko za­czę­ły po­słu­gi­wać się nim ame­ry­kań­skie me­dia. Wła­dze ko­mu­ni­stycz­ne­go PRL nie re­ago­wa­ły na to szko­dzą­ce Pol­sce zja­wi­sko. By­ła to dla nich je­dy­nie im­pe­ria­li­stycz­na pro­pa­gan­da. Tym­cza­sem kłam­stwo rzu­co­ne przez by­łych es­es­ma­nów jest sys­te­ma­tycz­nie po­wta­rza­ne i to, jak po­ka­zu­je rze­czy­wi­stość, nie tyl­ko już za gra­ni­cą, ale w sa­mej Pol­sce.

RAŚ sprzy­mie­rzeń­cem Krem­la

Wie­le wska­zu­je, że or­ga­ni­zo­wa­ne przez dzia­ła­czy RAŚ ak­cje są je­dy­nie wstę­pem do szer­szej kam­pa­nii, ja­ka bę­dzie to­czyć się wo­kół po raz ko­lej­ny po­wie­la­ne­go kłam­stwa o „pol­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych”. W kam­pa­nii tej bę­dzie cho­dzi­ło o dal­sze wy­ostrze­nie rze­ko­me­go spo­ru po­mię­dzy „spraw­cą” na­ro­do­wo­ści pol­skiej a „ofia­rą” „na­ro­do­wo­ści ślą­skiej”. Ten spór ma być po pro­stu bez­al­ter­na­tyw­ny dla miesz­kań­ców Gór­ne­go Ślą­ska, gdzie RAŚ in­ten­syw­nie szu­ka swo­ich zwo­len­ni­ków. Każ­dy na­ród ma i chce mieć wła­sną hi­sto­rię, to waż­na część je­go toż­sa­mo­ści. Że­by stwo­rzyć ślą­ską na­ro­do­wość trze­ba za­tem stwo­rzyć je­go hi­sto­rię. „Pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne” – ja­ko miej­sca eks­ter­mi­na­cji na­ro­do­wo­ści ślą­skiej. I wła­śnie to dzia­ła­cze RAŚ wy­da­ją się ro­bić, i jak po­ka­zu­ją ostat­nie wy­pad­ki, ro­bią to za środ­ki prze­zna­czo­ne na kul­tu­rę w bu­dże­cie wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.

Ale jest jesz­cze jed­no nie­bez­pie­czeń­stwo, ja­kie kry­je się za upo­wszech­nia­niem ter­mi­nu „pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne”. To obec­na pro­pa­gan­da Krem­la. Nie od dzi­siaj wia­do­mo, że stro­na ro­syj­ska bar­dzo do­kład­nie mo­ni­to­ru­je ca­łą pol­ską prze­strzeń po­li­tycz­ną i in­for­ma­cyj­ną. Ro­sja­nie do­kład­nie od­no­to­wu­ją wy­po­wie­dzi przed­sta­wi­cie­li RAŚ, czy sym­pa­ty­zu­ją­ce­go z nim po­sła Ka­zi­mie­rza Kut­za, któ­ry wie­lo­krot­nie po­słu­gi­wał się w swo­ich wy­po­wie­dziach ter­mi­nem „pol­skie obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne”. Wła­śnie te­go ty­pu wy­po­wie­dzi mo­gą zo­stać ła­two wy­ko­rzy­sta­ne w ko­lej­nej ro­syj­skiej kam­pa­nii prze­ciw­ko Pol­sce, do po­twier­dze­nia pro­pa­gan­do­wej te­zy o fak­tycz­nym ist­nie­niu „pol­skich obo­zów”, w któ­rych gi­nę­li so­wiec­cy jeń­cy z woj­ny 1920 r. Dal­sze na­gła­śnia­nie przez me­dia ro­syj­skie te­go ro­dza­ju po­jęć mo­że przy­nieść nie­po­we­to­wa­ne szko­dy pol­skie­mu pań­stwu. Opi­nia mię­dzy­na­ro­do­wa nie za­uwa­ży róż­ni­cy po­mię­dzy ist­nie­ją­cy­mi w Pol­sce w la­tach 20. obo­za­mi jeń­ców so­wiec­kich i nie­miec­ki­mi obo­za­mi kon­cen­tra­cyj­ny­mi w Pol­sce w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Wszyst­kie sta­ną się „pol­ski­mi obo­za­mi kon­cen­tra­cyj­ny­mi”, al­bo „pol­ski­mi obo­za­mi śmier­ci”, a to bę­dzie da­lej sku­tecz­nie psu­ło wi­ze­ru­nek Pol­ski w świe­cie. Kreml bę­dzie szu­kał w tej spra­wie stron­ni­ków w sa­mej Pol­sce. Dla­te­go wła­śnie RAŚ znaj­dzie się w po­lu za­in­te­re­so­wa­nia ro­syj­skiej pro­pa­gan­dy. Czy Kreml zdo­ła go wy­ko­rzy­stać tak, jak w cza­sach Związ­ku So­wiec­kie­go wy­ko­rzy­sty­wa­no pa­cy­fi­stycz­ne ru­chy w RFN do osła­bie­nia sta­no­wi­ska NA­TO w pro­wa­dzo­nych roz­mo­wach roz­bro­je­nio­wych? Do­świad­cze­nia z cza­sów zim­nej woj­ny pod­po­wia­da­ją, że ta­ki sce­na­riusz na­le­ży brać pod uwa­gę.

Le­szek Pie­trzak

Reklamy
 1. mediator
  Luty 26, 2012 o 9:52 am

  „Au­tor ar­ty­ku­łu w „No­wej Ga­ze­cie Ślą­skiej” wbrew hi­sto­rycz­nym fak­tom usi­ło­wał wy­ka­zać, że ko­mu­ni­stycz­ne obo­zy pra­cy two­rzo­ne przez NKWD w la­tach 1945–1948, w któ­rych wię­zio­no przede wszyst­kim Niem­ców, ale tak­że Ślą­za­ków, Ukra­iń­ców oraz żoł­nie­rzy Ar­mii Kra­jo­wej, a tak­że wszel­kich wro­gów ide­olo­gii ko­mu­ni­stycz­nej PRL-u, moż­na i na­le­ży na­zy­wać „pol­ski­mi obo­za­mi kon­cen­tra­cyj­ny­mi”
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Jak czytamy powyżej,obozy te były utworzone na terenie PRL-u,za wiedzą i zgodą
  tamtych władz polskich.Ba ,polskie władze zsyłały do nich wszystkich ,których uznawano za wrogów systemu komunistycznego.Nie jest tajemnicą,ze ówczesne władze PRL
  traktowały Ślązaków,jak Niemców.Wszak nawet dzisiaj niektórzy polscy politycy nazywają Ślązaków” zakamuflowaną opcją niemiecką.”W latach 45 -48 obozy te stworzyły
  polskie władze,trzymając tam swoich obywateli!! Jak więc nazywać te obozy??
  Może:sowieckie obozy,stworzone na prośbę Bieruta i jego bandy!?
  A może:sowieckie sanatoria na polskiej ziemi?!
  Albo jeszcze: obozy z okresu błędów i wypaczeń ,to nie były obozy,tylko…..no co???
  W tym czasie były to polskie obozy katorżniczej pracy i nic tego nie zmieni.Niestety!! 😥

  • korab1
   Luty 26, 2012 o 10:15 am

   Delikatnie rzecz ujmując, nazywa się to hipokryzja. Dobre samopoczucie „prawdziwych” Polaków, a nawet tych jeszcze prawdziwszych od „prawdziwych”, jest oparte na fundamentach z piasku :)))

  • Luty 26, 2012 o 12:05 pm

   Artykuł nie porusza sprawy polskich obozów pracy, między innymi tych na Śląsku, przy kopalniach. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak w „obozowych” barakach mieszkali więźniowie. Pracowali oni pod ziemią i na powierzchni kopalni. Obozy te, że je tak nazwę, nie były ogrodzone drutem kolczastym pod wysokim napięciem a więźniowie nie byli pozamykani w celach, jak i nie byli zabijani Cyklonem B. Owszem, było paru strażników, ale ludzie tam osadzeni poruszali się swobodnie po terenie tzw. obozu a okna w barakach stały otworem. Artykuł najwyraźniej porusza kwestię nazywania nazistowskich obozów, i tu jest fałsz, gdyż były to obozy niemieckie, obozami polskimi. My jako Polacy nie powinniśmy dopuścić do tego aby siły rewizjonistyczno-separatystyczne opłacane przez rewizjonistów z Niemiec bezkarnie szkalowały dobre imię Polski i Polaków. Organa ścigania w Polsce powinny zająć się takimi organizacjami. Powinny sprawdzić bardzo dokładnie, skąd oni biorą pieniądze na swoją działalność! W tym przypadku powinniśmy zewrzeć szeregi i niezależnie od sympatii zająć się tymi, którzy szkalują dobre imię Polski i działają na jej szkodę. To właśnie ich miał na myśli J. Kaczyński nazywając ich opcją niemiecką. Jest to trudna sprawa, gdyż prywatne media nieustannie pokazują nam antypolaków, którzy nakazują Polakom wyrzeczenia się polskości – smutne jest to, że nawiedzeni łewropejczycy przyklaskują tym indywiduom ❗ 😦

   • korab1
    Luty 26, 2012 o 12:23 pm

    Szczerze mówiąc autor nie bardzo wie co mu chodzi, lub nie potrafił tego przekazać precyzyjnie. Polecam przeczytać materiał o COP.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_Ob%C3%B3z_Pracy_w_Jaworznie
    To były polskie obozy pracy !!! Żaden patriotyzm, nawet „najprawdziwszy” ich nie przykryje !!!

   • Luty 26, 2012 o 12:44 pm

    Wiemy, że takie obozy istniały, jak i wiemy, jak represjonowana była opozycja w Polsce – niestety! Nie będę się w tej kwestii powtarzał, swoją opinię na ten temat wyraziłem powyżej.
    Teraz pytanie, dlaczego do dnia dzisiejszego nie skazano ani jednego zbrodniarza komunistycznego, którzy odpowiedzialni byli za tworzenie tych obozów pracy, dlaczego nie skazano do tej pory morderców ks. Popiełuszki? Ba, nie dość, że ich nie skazano to na dodatek pobierają oni od państwa bardzo wysokie emerytury przekraczające często 6000 PLN, podczas gdy matka zamordowanego ks. Popiełuszki przymiera głodem – otrzymuje bodajże 600 PLN emerytury.

   • ela_z_warmii
    Luty 26, 2012 o 2:16 pm

    Sugerujesz, że wysokość emerytury rodzica powinna zależeć od tego, w jaki sposób zmarło jego dziecko? Od razu przypomniała mi się katastrofa smoleńska i świadczenia socjalne wypłacane rodzinom zmarłych (bardzo wysokie renty rodzinne m.in) – każdego dnia ktoś osieraca dzieci i żadne z nich nie dostają takich świadczeń. Emerytów żyjących za najniższe emerytury też są tysiące i jakoś nikt nie myśli o za co się utrzymują, podobnie, jak niepełnosprawni z rentami ciut powyżej 400 zł. I tak mogę jeszcze długo…. Nietrafiony argument z tą emeryturą matki Popiełuszki.

   • Luty 26, 2012 o 3:01 pm

    Niczego nie sugeruje, ale państwo mogłoby wiele zaoszczędzić gdyby mordercy ks. Popiełuszki i inni zbrodniarze komunistyczni byli na wikcie więziennym. A tak prawdziwi bohaterzy żyją często w nędzy i zapomnieniu a czerwonym baronom jak było dobrze za komuny tak nadal wiedzie się im świetnie – a nawet lepiej niż za czasów PRLu, gdyż w PRLu nie było już czego kraść. Zmiana ustrojowa dała im ogromne pole do popisu i możliwości do zwielokrotnienia swoich majątków! Jakże wtedy było propagowane powiedzenie, że pierwszy milion trzeba ukraść! No i bezkarni czerwoni dygnitarze zaczęli po prostu kraść. – I to nie w złotówkach te miliony były liczone ❗

   • ela_z_warmii
    Luty 26, 2012 o 6:02 pm

    PiS rządził prawie 2 lata. Doszli do władzy pod pięknymi i szumnymi hasłami. Co zrobili, żeby to zmienić? Nawet nie zmniejszyli dawnym SBekom emerytur. Jaki wniosek z tego wypływa?

   • mediator
    Luty 26, 2012 o 4:04 pm

    Morderców skazano!Nie skazano prowodyrów i rozkazodawców.
    Proszę,wyrażaj się ściśle,bo wlaśnie takie pośpieszne orzeczenia powodują sporo nieporozumień 😮

   • Luty 26, 2012 o 5:04 pm

    Adolf Hitler nikogo własnoręcznie nie zabił. Nie zmienia to faktu, że po Stalinie był największym zbrodniarzem XX wieku ❗

   • johohanan
    Luty 26, 2012 o 2:25 pm

    To były obozy NKWD i UB. Jasne?
    Polskie? Jak dla kogo.

   • johohanan
    Luty 26, 2012 o 2:46 pm

    To do korab1. A do Eli napisze tak.Ela nie widzi różnicy między katem a ofiarą? To sugeruje Webmaster.Co do wypadków lotniczych (ale nie tylko) system prawny w Polsce przewiduje w razie śmierci osoby,odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego.I nie trzeba być Prezydentem.

   • ela_z_warmii
    Luty 26, 2012 o 6:04 pm

    Co ma emerytura matki Popiełuszki do emerytur innych ludzi? Potrafisz mi to logicznie wyjaśnić?

  • ir_onia
   Luty 26, 2012 o 4:52 pm

   Problem w tym, że dokonuje się wielkiego uogólnienia fałszujac przy tym historię, bo wkłada do jednego worka te utworzone przez namiestników sowieckich z UB, z NKWD na terenie Polski obozy oraz te największe fabryki śmierci stworzone przez hitlerowców.Ja protestuję przeciwko takim uogólnieniom, fałszerstwom i nazywaniu je polskimi, bo aqni te ani te nie były polskimi.W taki właśnie sposób uczy się niemieckie dzieci zapominać o zbrodniach ich dziadów i już po tym, jak UNESKO nakazało nazywać największa z fabryk byłym niemieckim nazistowskim obózem koncentracyjnym i zagłady.Proszę poczytać, jak „kształci się”niemieckie dzieci w tym zakresie
   http://www.tvn24.pl/12690,1727624,0,1,polskie-obozy-zaglady-w-niemieckich-szkolach,wiadomosc.html.Nie dalej jak wczoraj lub przedwczoraj na Onecie pojawiło się info z którego można było się dowiedzieć, ze wydano w Niemczech broszurkę do użytku szkolnego, finansowaną przez niemiecki rząd, w której obozy w założone przez Niemców nazywa się polskimi obozami śmierci.To juz nie jest przypadek, to nie brak wiedzy.To celowe, systematyczne zafałszowywanie historii zapoczatkowane przez ssmana w 56 bodajże

  • ir_onia
 2. mediator
  Luty 26, 2012 o 12:44 pm

  Żaden Ślązak(ja jestem Ślązakiem),nie nazwie lagru niemieckiego polskim obozem!Żaden!
  Nie pałam wielką sympatią do RASia,ale tłumaczenie,że Kaczyński miał na myśli RAŚ,
  nazywając ich właśnie opcja niemiecką,jest tak samo chybione,jak nazywanie polskimi,niemieckich obozów.W tym ruchu znajduje się wielu Polaków,którzy ze względu na
  miejsce urodzenia,sposób wychowania,pewną odrębność kulturową,właściwą tylko
  mieszkańcom Śląska,chciało by pewnego usamodzielnienie się regionu.Nie jest tajemnicą,że
  Śląsk jest najbogatszym regionem kraju.Część Ślązaków uważa,że w regionie mogłoby zostać więcej pieniędzy i ze sami Ślązacy potrafili by je wydać.
  Nikomu z nich ani w głowie nie postoi,żeby stworzyć nowe państwo śląskie.
  Śląsk był,jest i pozostanie polski.O jego polskości nie trzeba nikogo przekonywać.
  A tłumaczenie,że prezes miał to,albo to na myśli,powoduje,że wszystkich Ślązakow traktuje się właśnie jako antypolaków.Zresztą każda próba tłumaczenia prezesa jest pomyłką.
  Przecież nawet złotousty Hofman najczęściej nie wie co prezes chciał w danym momencie powiedzieć. 😥

 3. korab1
  Luty 26, 2012 o 1:18 pm

  Jeżeli zatem wiemy, iż takie obozy istniały to dlaczego zaklinamy rzeczywistość ??? Usprawiedliwianie jednych łajdactw innymi łajdactwami, to niestety nasza codzienność. Mordercy sierżanta Karosa biorą emerytury, czy odbywają karę ???

  • Tojad
   Luty 26, 2012 o 2:13 pm

   Czy obóz koncentracyjny w czasie II wojny światowej na szkockiej wyspie Bute- był obozem polskim ? czy nie….;-( tak tylko pytam.. ❓ ..( z odrobiną złośliwości..)

   • Luty 26, 2012 o 2:36 pm

    Problem tu poruszony dotyczy niemieckich obozów koncentracyjnych na terenach obecnej Polski i bezczelnego ich nazywania obozami polskimi! Polskie obozy były, ale tam nikt nie mordował milionów ludzi Cyklonem B, w każdym bądź razie nie w takiej ilości i nie takimi metodami ❗ Innym problemem jest, że polscy politycy(czy na pewno polscy? Polskojęzyczni!) bez honoru coraz częściej używają określenia polskie obozy koncentracyjne, i to, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust ❗

  • Luty 26, 2012 o 3:20 pm

   Polska po 1989 roku nie potrafiła skutecznie opowiedzieć światu swojej historii. Nie potrafiła zarządzać swoją przeszłością dla osiągnięcia własnych, bieżących celów – choćby dla stworzenia poczucia jedności i godności narodu. Pozwoliliśmy, aby inni w sposób dowolny rysowali naszą historię, zgodnie z fundamentalną w tym przypadku zasadą, że niedopilnowane mity i narracje zostają w końcu przejmowane. I tak, w ten sposób to Polacy są współodpowiedzialni za Holocaust, zaś komunizm obalili Niemcy, którzy rozwalili berliński mur… polecam przy okazji link (http://niewygodne.info.pl) – blog z niewygodnymi dla władzy i establishmentu informacjami.

   Na marginesie warto się zastanowić kto i kiedy wymyślił ten sugerujący, że niemieckie obozy śmierci były polskie, zbitek słów? Otóż był to… Niemiec, Adolf Benzinger – członek zachodnioniemieckiego kontrwywiadu. W 1956 roku, z uwagi na trwający od końca II wojny światowej bojkot niemieckich towarów na światowych rynkach, postawiono mu zadanie wymyślenia sposobu na zdjęcie z narodu niemieckiego choć części odium odpowiedzialności za Holocaust. Benzinger wpadł na pomysł rozpowszechniania informacji o „polskich obozach koncentracyjnych”, które jak twierdził: „mogą się przyczynić do wybielenia historycznej odpowiedzialności Niemiec za Zagładę”.

 4. johohanan
  Luty 26, 2012 o 1:40 pm

  To kolejna prowokacja RAŚ,To nic innego jak dezintegracja opinii publicznej w woj. śląskim. Rzeczą obraźliwą jest próba określania obozów, które powstały na Śląsku z inicjatywy NKWD i UB „polskimi obozami”.POWTARZAM to były obozy pracy NKWD I UB !!!! Obozy po wojnie organizowała Armia Czerwona. Zresztą w celu wywózek „podejrzanego elementu” /Niemców, Ślązaków czy powracających żołnierzy Armii Andersa/ w głąb ZSRR.Tak było w Łambinowicach i Jaworznie.
  O warunkach tam panujących można dowiedzieć się w necie z relacji ludzi,którzy tam byli zesłani.
  http://www.peter-rathay.de/Lamsdorf/gazeta_polska.htm

  Każdy mieszkaniec regionu, który ma pamięć lub zna to z relacji swoich dziadków czy rodziców, wie, że była to polityka reżimu komunistycznego.

  W Polsce istniał jeden obóz Bereza, http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejsce_Odosobnienia_w_Berezie_Kartuskiej
  która była okresowym miejscem odosobnienia, coś w rodzaju klapsa, dla ludzi, którzy działali na szkodę Rzeczypospolitej.Nacjonalistów Ukraińskich, Białoruskich, komunistów z KPP, KZPU.

  Oczywiście w mediach cisza bo problem nacjonalizmu RAŚ na Śląsku nie istnieje.Jest za to faszysta Kaczyński.

  • korab1
   Luty 26, 2012 o 3:48 pm

   Jasne :))) Rodzaj klapsa :))))))))) Gratuluję poczucia patriotyzmu :))))))) Najprawdziwszego z najprawdziwszych !!!

   • johohanan
    Luty 26, 2012 o 4:17 pm

    Proszę czytaj zamieszczone linki i znaj skalę porównawczą.

    W latach 1945–1946 w Łambinowicach w woj. opolskim mieścił się komunistyczny obóz pracy. W obozie przetrzymywani mieli być Niemcy, wysiedlani z Opolszczyzny. Trafiali tam także Ślązacy i Polacy. Oficjalnie w Łambinowicach zmarło 1137 więźniów. Ale liczba ta może być większa, gdyż zachowała się tylko część ewidencji obozowej. Nie dokonano też ekshumacji w miejscu pochówku ofiar.
    *********************
    Centralny Obóz Pracy w Jaworznie funkcjonował do lutego 1949. Później działało tam Progresywne Więzienie dla Młodocianych w Jaworznie.
    Więźniami obozu była ludność pochodzenia niemieckiego, polskiego, śląskiego, ukraińskiego, (…) i Łemkowie. Wśród skazanych w obozie tym znaleźli się przede wszystkim polscy działacze niepodległościowi, żołnierze AK, górnicy, Niemcy, oraz w specjalnym podobozie Ukraińcy i Łemkowie. Dużą grupę stanowili Ślązacy którzy w czasie wojny podpisali volkslistę.
    Liczba więźniów
    data liczba więźniów w COP Jaworzno liczba więźniów w podobozach
    22 marca 1945 1911 357
    1 stycznia 1946 3505 4444
    1 maja 1947 14 254 (razem, w COP i podobozach) b. d.
    7 sierpnia 1947 5430 8519
    1 grudnia 1947 6227 6790
    listopad 1948 2628 4309
    luty 1949 2522 3813
    Przez dwa lata istnienia obozu w Jaworznie (1947-49) zmarło w nim 162 osoby (dane udokumentowane)
    ***************************************

    Według różnych szacunków przez 5 lat działalności Berezy Kartuskiej zanotowano od 4 do 20 przypadków śmierci. Norman Davies podaje w swojej książce dotyczącej historii Polski pt. „Boże igrzysko” liczbę 17 ofiar śmiertelnych. Agnieszka Knyt z ogólnej liczby 3 tysięcy więźniów uwiezionych w Berezie do końca sierpnia 1939 podaje 13 zgonów. Największą liczbę 300 ofiar podaje ukraiński historyk Viktor Idzio.

   • korab1
    Luty 26, 2012 o 4:32 pm

    Fantastycznie :))) Płk. Kostek-Biernacki za swój humanitaryzm pewnie w nagrodę dostał miejsce w chórze Serafinów. Stosujesz identyczną metodę jak potępiani przez Ciebie Niemcy, to były oczywista oczywistość „obozy komunistyczne”, podobnie jak Auschwitz było obozem „faszystowskim”, nie niemieckim !!!

   • johohanan
    Luty 26, 2012 o 5:06 pm

    Nic nie zrozumiałeś.

   • Luty 26, 2012 o 5:09 pm

    Były obozami niemieckimi, gdyż to Niemcy je stworzyli. Nie ma narodu faszyści, naziści lub komuniści, dlatego takie nazewnictwo nie może być akceptowane. Włosi też byli faszystami, to mógłby ktoś pomyśleć, że to własnie włoskie obozy były a nie niemieckie ❗

   • korab1
    Luty 26, 2012 o 6:09 pm

    Więc dlaczego Johohanan pisze o komunistycznych obozach ??? Czyżby komuniści to był taki odrębny naród ???

   • Luty 26, 2012 o 6:17 pm

    Powinien napisać polscy komuniści, chociaż nie miałby w tym całkowitej racji, gdyż druzja zza wschodniej granicy w tym procederze bardzo pomagali. Dlatego określenie komuniści było nawet trafne. 💡

   • korab1
    Luty 26, 2012 o 6:21 pm

    Masz rację :))) Ostatnio pan prezes nadał tytuł patrioty jednemu z tych komunistów, temu który nam wpisał ZSRR do Konstytucji w 1976 roku. Tylko pogratulować wyczucia, zmysłu politycznego oraz poczucia rzeczywistości :))))))))

   • johohanan
    Luty 26, 2012 o 8:06 pm

    Przecież dobrze wiesz,że nie chodziło tutaj o rozgrzeszenie PRL, tylko o przyciągnięcie głosów elektoratu.A właściwie martwi Cię czy cieszy, że Kaczyński o Gierku dobrze mówił? Bo jakoś nie czaję.
    Tusk z Komorowskim tez wtedy zapewnili sobie publiczne poparcie takich demokratów jak Urban czy Jaruzelski, nie wspominając juz o tuzach SLD jak Kwaśniewski, Kalisz, Olejniczak a wcześniej Cimoszewicz. To jakoś was nie uwiera, ten Urban czy Jaruzelski?

 1. No trackbacks yet.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: