Strona główna > Polityka > Zamiast „schować babci dowód” zabiorą Tuskowi władzę?

Zamiast „schować babci dowód” zabiorą Tuskowi władzę?


Co­raz wię­cej zna­ków na nie­bie i zie­mi wska­zu­je na to, że upa­dek eki­py ciem­nia­ków z Tu­skiem na cze­le oraz na­ucz­ka dla wspie­ra­ją­cych go me­diów, sto­ją­cych na stra­ży szem­ra­ne­go es­ta­bli­sh­men­tu III RP, zo­sta­ną do­ko­na­ne ku za­sko­cze­niu wszyst­kich, przez tych, na któ­rych ple­cach wieź­li się oni przez ostat­nie la­ta.

Kto by przy­pusz­czał, że to wła­śnie „ki­bo­le”, dla któ­rych na po­cząt­ku ido­lem był Do­nek, „za­dy­miarz z ży­le­ty” Le­chii Gdańsk, „mło­dzi do­brze wy­kształ­ce­ni z du­żych miast” i ci, któ­rzy „cho­wa­li bab­ci do­wód”, ob­ró­cą się prze­ciw­ko te­mu cy­nicz­ne­mu kłam­cy i ma­ni­pu­la­to­ro­wi, któ­ry mó­wiąc ko­lo­kwial­nie „wy­dy­mał” ich i pa­ra­fra­zu­jąc sło­wa wę­gier­skie­go le­wa­ka Fe­ren­ca Gy­urc­sa­ny­ego „kła­mał ra­no, kła­mał wie­czo­rem i nie mo­że po­dać ani jed­nej rze­czy, z któ­rej mógł­by być dum­ny, po­za tym, że ma wła­dzę”.

Jest to chi­chot hi­sto­rii, bo ostat­ni że­la­zny elek­to­rat Tu­ska i je­go par­tii, na któ­ry mo­że jesz­cze li­czyć i no­tu­je tam po­par­cie się­ga­ją­ce 80 proc. jest ma­ło mo­bil­ny, gdyż sie­dzi w wię­zie­niach i za­kła­dach psy­chia­trycz­nych.

Kie­dy obej­mo­wał wła­dzę w 2007 ro­ku za­po­wia­da­nym mot­tem wszyst­kich przy­szłych po­czy­nań je­go eki­py mia­ło być jed­no sło­wo – ZA­UFA­NIE: „Mam oso­bi­stą sa­tys­fak­cję, że po­tra­fi­łem tak­że z wie­lo­ma z was na tej sa­li prze­ko­nać i Sejm po­przed­niej ka­den­cji i tak­że pol­ską opi­nię pu­blicz­ną, że war­to zno­wu za­ufać lu­dziom i że ta szan­sa na do­brą zmia­nę, na no­wy rząd, a te­go Po­la­cy chcie­li, że ta szan­sa oka­za­ła się praw­dzi­wa wła­śnie, dla­te­go, że wszy­scy, jak tu je­ste­śmy, zde­cy­do­wa­li­śmy się na wcze­śniej­sze wy­bo­ry, że za­ufa­li­śmy lu­dziom. Sło­wo „za­ufa­nie” bę­dzie w związ­ku z tym mot­tem nie tyl­ko te­go wy­stą­pie­nia, ale, mam na­dzie­ję, ca­łej na­szej ka­den­cji i ca­łe­go okre­su, w któ­rym przyj­dzie mnie z mo­imi współ­pra­cow­ni­ka­mi rzą­dzić”.

W tym wza­jem­nym „za­ufa­niu” tak się za­pa­mię­tał, że po tych wszyst­kich la­tach je­go rzą­dów Po­la­cy we­dług sa­mej Unii Eu­ro­pej­skiej, sta­li się naj­bar­dziej in­wi­gi­lo­wa­nym spo­łe­czeń­stwem wśród państw człon­kow­skich, a cią­go­ty Tu­ska i Ko­mo­row­skie­go do cen­zu­ry, kne­blo­wa­nia ust kry­ty­kom oraz pró­by ogra­ni­cza­nia swo­bod­ne­go ma­ni­fe­sto­wa­nia wła­snych po­glą­dów, zo­sta­ły w koń­cu przez mło­dych lu­dzi do­strze­żo­ne.

Je­że­li do­da­my do te­go usta­wo­we ogra­ni­cze­nie Po­la­kom do­stę­pu do in­for­ma­cji pu­blicz­nej to mot­tem wła­dzy na dziś jest:

„My bę­dzie­my o was wie­dzieć wszyst­ko, a wy ba­ra­ny o nas nie do­wie­cie się ni­cze­go i mor­dy w ku­beł”

Oto dro­ga, ja­ką prze­szedł za­kła­ma­ny do szpi­ku ko­ści pu­pi­lek sa­lo­nu III RP, na­dy­ma­ny przez tych wszyst­kich me­dial­nych cwa­niacz­ków i ma­ni­pu­la­to­rów z Wiert­ni­czą i Czer­ską na cze­le.

Wie­lu ob­ser­wa­to­rów i ko­men­ta­to­rów sce­ny po­li­tycz­nej dzi­wi się, że to nie „Smo­leńsk”, bez­ro­bo­cie wśród mło­dych lu­dzi, bez­na­dzie­ja i brak per­spek­tyw na przy­szłość lecz pod­pi­sa­nie umo­wy AC­TA tak obu­rzy­ło mło­dzież.

To jed­nak nie jest tak.

W po­miesz­cze­niu wy­peł­nia­nym stop­nio­wo ulat­nia­ją­cym się ga­zem nie ma zna­cze­nia, co spo­wo­du­je wy­buch, sko­ro wia­do­mo, że do nie­go i tak mu­si dojść. Mo­że to być zwar­cie in­sta­la­cji, dzwo­nek do drzwi czy nie­do­ga­szo­ny pa­pie­ros. Efekt koń­co­wy jest prze­cież ten sam.

Ska­la znisz­cze­nia za­le­ży przede wszyst­kim od so­lid­no­ści bu­dyn­ku, w któ­rym do­szło do eks­plo­zji, a w wy­pad­ku Pol­ski jest to li­chy ba­rak wznie­sio­ny nie na ska­le, lecz ko­la­bo­ra­cyj­nym mag­da­len­ko­wym cwa­niac­kim ba­gnie.

W in­ter­ne­cie peł­no jest teo­rii spi­sko­wych o rze­ko­mym ste­ro­wa­niu i in­spi­ro­wa­niu przez ta­jem­ne si­ły owych pro­te­stów mło­dych lu­dzi. Kłam jed­nak te­mu za­da­je pró­ba Pa­li­ko­ta, któ­ry usi­ło­wał sta­nąć na cze­le te­go ży­wio­łu, kie­ru­jąc się mot­tem in­ne­go cwa­niacz­ka, Ku­ro­nia, któ­ry mó­wił: „Roz­pę­dzo­ne­go sta­da mu­stan­gów nie da się po­wstrzy­mać. Trze­ba wsko­czyć na grzbiet pierw­sze­go, moc­no trzy­mać się grzy­wy, a kie­dy pęd osłab­nie, po­wo­li wy­krę­cać

Jakaż to ża­ło­sna de­spe­ra­cja, sko­ro sa­lon od­de­le­go­wał do tej ro­li naj­więk­sze­go po­li­tycz­ne­go szkod­ni­ka i pa­ja­ca, za któ­re­go ple­ca­mi stoi jego ofi­cjal­ny do­rad­ca, ge­ne­rał Ma­rek Du­ka­czew­ski, An­drzej Ro­ze­nek, czło­wiek Urba­na, któ­ry z Lesz­kiem Mil­le­rem i Mich­ni­kiem był na au­dien­cji u Pu­ti­na w je­go let­niej Re­zy­den­cji w So­czi oraz Piotr Ty­mo­cho­wicz, au­tor słyn­ne­go zda­nia: „Lu­dzie w ca­łej ma­sie są dość de­bi­lo­wa­ci… no, na­le­ży po­wie­dzieć so­bie praw­dę. I na­le­ży, je­że­li chce­my od­dzia­ły­wać na ma­sy, mu­si­my do­kład­nie znać psy­chi­kę de­bi­la

Nie wy­mie­nię tej ca­łej resz­ty me­na­że­rii Pa­li­ko­ta. Waż­ne, że mło­dzi lu­dzie nie są aż ta­ki­mi de­bi­la­mi jak są­dzi Tusk i spół­ka, a sa­lo­no­we­go wy­słan­ni­ka i naj­bliż­sze­go kum­pla Ko­mo­row­skie­go przy­wi­ta­li i jed­no­cze­śnie po­że­gna­li krót­kim i jak naj­bar­dziej za­słu­żo­nym „Wyp….laj” oraz „Hi­po­kry­ta”, któ­ry­mi po­wi­nien być czę­sto­wa­ny przez każ­de­go uczci­we­go Po­la­ka i przy każ­dej nada­rza­ją­cej się oka­zji.

Nie­wąt­pli­wie bę­dą dal­sze pró­by sko­ku na grzbiet i zła­pa­nia się grzy­wy te­go sym­bo­licz­ne­go pierw­sze­go mu­stan­ga by „wy­ha­mo­wać i skrę­cić” we­dług in­struk­cji Ku­ro­nia.

Myślę, że Pa­li­kot po­peł­nił błąd przy­cho­dząc sam, za­miast w to­wa­rzy­stwie ja­kie­goś przed­sta­wi­cie­la młod­sze­go po­ko­le­nia. Ja pro­po­nu­ję kil­ka du­etów, któ­re ma­ją du­żo więk­szą szan­sę niż Pa­li­kot z Du­ka­czew­skim i to­wa­rzy­szem Pu­ti­nem w tle.

Od­de­le­guj­cie Ma­rię Czu­ba­szek z Ja­ro­sła­wem Kuź­nia­rem, a w szat­ni niech się już roz­grze­wa Mo­ro­zow­ski z Ku­czyń­skim, Szczu­ka z Blumsz­taj­nem i Wo­je­wódz­ki z Ma­ter­ną .

W od­wo­dzie zaś, ja­ko ostat­ni rzut, niech szy­ku­je się Owsiak z Bar­to­szew­skim, aby „by­dło” za­ata­ko­wać „z bań­ki”.

A na ko­niec – Mło­dzi tak trzy­mać. Od­zy­skaj­cie Pol­skę bo Ona po­win­na być Wa­sza!!!

Mi­ro­sław Ko­kosz­kie­wicz

Reklamy
Kategorie:Polityka Tagi: , , ,
 1. Ged12
  Marzec 21, 2012 o 11:06 am

  To jest twój osobisty wyważony tekst? Czy tylko twoja emanacja frustracji? Masz obsesje na tle telewizji śniadaniowej i jej prezentera, czy jak? Wystarczy miec dwie anteny satelitarne i masz wszystkie media, kup sobie druga antenę i nie będziesz się tvnem katował.

  • ASTRAJA
   Marzec 21, 2012 o 10:19 pm

   Jak ci się tekst nie podoba to po co komentujesz ? Tak tylko pytam… 😦

   • Ged12
    Marzec 21, 2012 o 11:12 pm

    Zadziwia mnie obsesja na tle telewizji śniadaniowej, czy mi się podoba, czy nie podoba nie napisałem.

   • Marzec 21, 2012 o 11:37 pm

    Częściowo masz racją. Zawsze można przełączyć na inny kanał. To nie czasy PRL-u gdzie były tylko 2-3 programy i jedyną alternatywą były tzw. rozgłośnie dywersyjne. Problem jest o wiele bardziej złożony i nie dotyczy bezpośrednio Ciebie. TVN i inne kanały prorządowe są sprytnie stylizowane na wzór zachodnich telewizji co przyciąga masy. To jest raczej normalne. Ludzie tego potrzebują i to nie tylko w Polsce. Niestety ale telewizje zachodnie nie pozostawiają na rządzących suchej nitki i gdyby jakiś polityk tylko spróbował wywinąć jakiż numer te zrobiłyby na niego taką nagonkę, że prawdopodobnie musiałby uciec z kraju. W Polsce jest inaczej. Afera za aferą a media przekonują ludzi o wyjątkowości i boskich cechach polityków obozu rządzącego robiąc przy tym wściekłą nagonkę na opozycję. Dlatego w Polsce nie zmieni się nic przez następnych 25 lat a obawiam się, że będzie jeszcze tragicznie, i cała masa niewyjaśnionych zgonów i wypadków.

   • Ged12
    Marzec 26, 2012 o 8:05 pm

    Przecież w tym roku ma być koniec świata, w związku z tym twa kasandryczna przepowiednia na najbliższe 25 lat strasznie blednie.

   • Marzec 27, 2012 o 2:40 am

    Blednie strasznie nie ta przepowiednia a ten aferalny umoczony po szyję rząd. Wiem że do takich jak Ty rzeczywistość nie dociera wcale. Po co spierać się w nieskończoność? Ludzie żeby zrozumieć swoje błędy potrzebują czasu. Ostatnio dowiedziałem się, że jestem niekumaty. Niech już tak będzie. Potrafię z tym bardzo dobrze żyć! Jednak nikt nie może odmówić mi doświadczenia życiowego, które przepowiada mi upadek tego rządu przed końcem tego roku. Wystarczy śledzić politykę w innych krajach i rozwój wydarzeń, lub sięgnąć do doświadczeń z przeszłości. Zawsze twierdziłem, że Polacy to mądry naród i się w końcu przebudzi ze snu drugoirlandzkiego. Przekonanie o genialności naszych polityków i ich cechach boskich spadnie do minimum, i nawet usłużne media nie pomogą w polepszaniu ich wizerunku. Stara prawda mówi, że za pożyczone pieniądze można całkiem dobrze żyć, ale do czasu. Kiedyś kapitał się wyczerpie i trzeba te kredyty spłacać! Zdolność do obsługi zadłużenia oznacza odpowiednio wysoką rentowność przemysłu. O rentowności przemysłu można mówić tylko wtedy gdy wypracowany kapitał pozostaje w kraju, w polskich bankach i jest inwestowany w kraju, a nie w 85% odprowadzany jest np. do Niemiec. Nie chcę tu dawać przykładu Grecji, wystarczy spojrzeć w kierunku Portugalii lub Irlandii(tej pierwszej). Obyśmy nie byli drugą Irlandią, bo przepowiednia kasandry może spełnić się w 100% a zachodni inwestorzy zwiną swoje interesy w Polsce prędzej jak się wszystkim wydaje! Portugalia i Irlandia są tego najlepszym złym przykładem, a Polska to nie bogate Niemcy żeby pomimo masowej emigracji przemysłu do Azji zwiększać swój kapitał.

  • Łupaszko
   Marzec 24, 2012 o 10:40 pm

   Dokonania PLATFORMA OBYWATELSKIEJ, w ciągu 5 lat:
   1) likwidacja stoczni Gdynia i Szczecin
   2) afera hazardowa
   3) mimo kasy z Unii nie będzie gotowej w całości żadnej drogi na Euro
   4) podwyżka VAT
   5) zamach na OFE
   6) zakup samolotów Bryza bez przetargu
   7) afera z kupowaniem głosów w Wałbrzychu
   8 ) afera senatora Misiaka (ustawione przetargi)
   9) afera ministra Grada (firma jego zony przypadkowo wygrywa przetargi dla ministerstwa którym kieruje Grad…)
   10) afera ministra Grabarczyka (obsadza on stanowiska w PKP kolegami i ich zonami a potem w święta PKP leży i kwiczy)
   11) kolejne przetargi na drogi są odwoływanie (S5 Wrocław – Poznań, S7 Gdańsk – Elbląg, S7 pod Radomiem, S8 pod Białymstokiem itd), ale jest kasa na nowych urzędników!
   12) wyprzedaż firm przynoszących krociowe zyski jak np PKO (4 mld zysku w 2010) KGHM (11 mld zysku w 2010), PZU , Bogdanka itd
   13) podwyżka akcyzy na gaz
   14) podwyżka akcyzy na piwo
   15) Premier jeździ na narty i nie reaguje na kłamliwe oskarżenia Rosji pod adresem polskich oficerów (raport MAK)
   16) PO buduje najdroższe drogi na świecie – cena za kilometr w nizinnej Polsce wyższa niż w górzystej Chorwacji…
   17) mimo obietnic „odpolitycznienie” TVP, PO obsadziło TVP swoim ludźmi natychmiast po tym jak Komorowski został Prezydentem.
   18) posłanka PO Sawicka i kręcenie lodów – przyznała się przed kamerami – za to Tusk zniszczył CBA i uczynił z tej służby marionetkę
   19) koleje rozbite na 8 spółek, obsadzane koleżkami nawet na święta puszczają pociągi po 4 wagony…
   20) Świnoujście zablokowane przez Nord Stream
   21) katastrofa Smoleńska do jakiej doszło w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia lotniska przez BOR (brak aparatury do lądowania i nadzoru w wieży kontroli – co ciekawe jak 3 dni wcześniej lądował tam Tusk to aparatura tam była …), mając te aparaturę na lotnisku samolot mógłby lądować nawet przy 0m widoczności i bez rosyjskich kontrolerów. CZEMU JEJ NIE BYŁO Tylko zaufano Rosjanom? Jak wynika z nagrań rozmów z wieżą Rosjanie wprowadzili załogę w błąd co do wysokości i kursu samolotu! Mówili że był na 100 m a naprawdę był na 30m ! Tusk wiedział to od 14 kwietnia, a mimo tego szczuli przez 9 miesięcy że to „pijany” Kaczyński wpadł do kabiny i kazał lądować!
   22) bezrobocie rośnie od 3 lat – mimo że spada u naszych sąsiadów…w styczniu już prawie 13%. (Za PiS w 2007 było 8% …)
   23) inwestor z Kataru który pojawił się przed wyborami i znikł po wyborach…
   24) Karnowski z zarzutami prokuratorskimi za korupcję, popierany w wyborach na prezydenta Sopotu przez PO.
   25) nieudana profesjonalizacja wojska – armia nie ma szeregowych – 3/4 to oficerowie i podoficerowie!
   26) skandal z przetargiem na samoloty Bryza
   27) Minister Zdrowia Kopacz okłamała sejm – podobno widziała na własne oczy jak ziemia w smoleńsku była przekopana na 1 metr w głąb …. a potem okazuje się że tam są szczątki ludzkie i fragmenty samolotu
   28) deficyt finansów w 2010 – 8%! Za pis w 2007 – nadwyżka w budżecie!
   29) nieudolne negocjacje gazowe z Rosją – drogi gaz na długi okres czasu
   30) oddanie koncesji na gaz łupkowy firmom zachodnim za 1/4 tego co np. Arabia Saudyjska czy Norwegia!!!!
   31) Prezydent Wpadka Komorowski i jego żenujące wpadki przynoszące Polakom wielki wstyd.
   32) kampania nienawiści przeciw opozycji w efekcie czego doszło do mordu w Łodzi!
   33) zadłużenie skoczyło o 380 mld pln w 4 lata – NA CO POSZŁA TA KASA? – nawet dróg nie ma!
   34) dzięki naciskom PiS i rządu J. Kaczyńskiego na UEFA udało się uzyskać EURO 2012 – Tuski przegrały rywalizacje o Instytut Technologiczny i EXPO!
   35) płatne autostrady – 20 gr/km – Najdroższe w EUROPIE!(w stosunku do zarobków)
   36) wykryli 3 afery PiS: Klapka laptopa Ziobry. Kanapa podgryziona przez psa Ludwika Dorna, Afera wykryta przez minister od korupcji Piterę „Dorsz za 8.5”.
   37) za poparcie PO w wyborach w 2007 roku Gronkiewicz Waltz dofinansowała stadion piłkarski Legii należący do TVN za ok 400 mln PLN.
   38) Rzecznik Rządu otrzymuje dochody od niemieckiego biznesmena (mieszka w należącej do Niemca will za darmochę… komu ten pan służy?)
   39) program modernizacji linii kolejowych nie udał się, prawdopodobnie kasa z UE przepadnie
   40) skandaliczne szkolenie wojska – 4 katastrofy lotnicze (Bryza, Casa, Mi-24, Tu-154)
   41) dzierżawa samolotu dla VIP na dwa lata za kasę pozwalającą kupić NOWY SAMOLOT!
   42) gdyby nie weto Kaczora prezydenta, to w 2008 roku PO wprowadziłoby nas do strefy sztywnego kursu euro i w czasie kryzysu padłby nasz eksport – tylko dzięki temu wetu Polska była „zieloną wyspą”
   43) PiS obniżył podatki a podobno jest socjalistyczny, PO podnosi podatki a podobno jest liberalne buhahah
   44) ZUS dla jednoosobowych firm rośnie, dławiona jest przedsiębiorczość Polaków, ale firmy zagraniczne dostają hojną reką dopłaty po czym likwidują produkcję a rząd PO nic nie robi (DELL, FIAT)
   45) najbogatsi rolnicy dalej płacą KRUS
   46) tzw jedno okienko (zakładanie firm) to niewypał
   47) Komisja „Przyjazne Państwo” (znoszenie barier w administracji) przez 4 lata nic nie zrobiła! Medialna fikcja
   48) bezzasadne odwołanie szefa CBA przed końcem kadencji – bo ujawnił aferę hazardową
   49) nieudolne negocjacje o limity CO2 – prąd będzie droższy o kilkadziesiąt procent
   50) Minister Klich niszczy GROM i Wojska Lotnicze – odchodzą fachowcy!
   51) straszenie pis’em mimo ze NIC im nie udowodnili – żadnych afer i przekrętów!
   52) po aferze Rywina Miller miał honor podać się do dymisji. Po aferze hazardowej Tusk udaje głupa i dalej kurczowo trzyma się koryta!
   53) Minister Finansów PO – Rostowski, człowiek znikąd! Nawet paszportu nie miał w 2007 roku!
   54) otwarcie rynku pracy od 1 stycznia 2011 dla Rosjan, Ukraińców i Białorusinów i to mimo tego że jest 13% bezrobocia i stale rośnie (od 3 lat! – to tez CUD Donka!)
   55) od 4 lat brak nawet PROJEKTU poprawy stanu służby zdrowia podczas gdy za PiS podniesiono pensje lekarzom i pielęgniarkom od 5 lat PO tylko mami i obiecuje…

 2. aida1708
  Marzec 22, 2012 o 3:24 am

  Przeczytałam to pobieżnie , nie chce mi się tego czytać dokładnie ale społeczeństwo samo z siebie zrobiło debila a teraz patrzy z rozdziawioną gębą co się dzieje.

 3. Lelum Polelium
  Marzec 22, 2012 o 5:58 pm

  każdy ruch powinien mieć jakiegoś przywudcę bo inaczej to tylko będzie nie ruch tylko owczy pęd, i wiadomo , że taki przywudca powinien mieć charyzmę 😛

 4. Łupaszko
  Marzec 24, 2012 o 4:43 pm

  Czy jakaś grupa społeczna ,związek zawodowy ,grupa zawodowa itp organizacja ma odwagę złożyć oficjalną pisemną deklarację z poparciem dla PO ? Czy znajdą się tacy odważni ? Z chęcią zobaczyłbym , kto ich popiera. A i wielu ludziom przydałoby się zobaczyć z kim stoją w szeregu popierających PO. Jeśli nie , to znaczy że ten rząd stracił swój mandat i musi odejść.

 5. emigrant
  Marzec 24, 2012 o 11:32 pm

  Polacy nie sa zdolni do takiej akcji – 20 lat dzikiego kapitalizmu i oglupiania spoleczenstwa zrobilo swoje. Starsi maja zrujnowane zdrowie, zyja w biedzie i po prostu chca przetrwac. Mlodzi sa zakladnikami kredytow i trzymaja sie kurczowo swojej nedznej pracy za 1500 PLN/m-c zeby ich banki nie zlicytowaly. Ponadto wierza, ze zyja w najlepszym z ustrojow bo sie ich zastraszylo, ze jak sie beda buntowac, to wroci PRL. Jakakolwiek dzialalnosc spoleczna czy zwiazkowa jest w Polsce uwazana za „komunizm”. Kilka tysiecy protestujacych? Przeciez to smieszne i zalosne! W UK, Grecji, Hiszpanii w ogolnokrajowych akcjach uczestniczy od kilkuset tysiecy do kilku milionow ludzi!!! Kilka tysiecy protestujacych zostanie nazwanych przez rezimowe media pieniaczami, wichrzycielami itd. – jak za komuny. Zreszta, podobienstw do komuny jest wiecej.

 6. po.net
  Marzec 25, 2012 o 12:19 am

  Proszę państwa, tak sobie myślę… Wiecie o czym ja myślę? Trochę o Wiśle, o przemyśle. Nie, tak patrzę na nich… Tu jest tyle pięknych zawodów na świecie a my się tu marnujemy w tym składzie… To znaczy mówię o sobie… Patrz na tych z telewizji jaką mają czystą robotę, zobacz… Nosi coś na ramieniu, to przybliży, to oddali, zamgli, wyrzuci, przytnie, noo… Nie jest czysta robota? No, albo taki prezenter telewizyjny, proszę państwa… Chodzi sobie od zakładu do zakładu – prezenty zbiera, prawda… Prezenter… Taki prezenter, to on sobie zawsze… no.. weźmie kogoś do rozmowy, a nie to, że ktoś… i musi z nim gadać. Nie, on przyjdzie i mówi ”ja chcę z panem porozmawiać” – proszę bardzo – ”albo nie”(dawno, dawno temu – Zenon Laskowik, kabaret Tey, „Z tyłu sklepu”).

  {kupa mięci, przeciw cytatom, linkom, abażurom i fryzurom – człowieku masz swój rozum}

  SŁOWIAŃSZCZYZNA

  III PO RP – circa about 38,5 mln Luda;

  Czech Republik – circa about 10,5 mln Luda;

  Słowacja – circa about 5,5 mln Luda;

  PRZEŻYCIE

  Człowiek to brzmi dumnie! Dumnie?

  Jeden sieje, jeden poluje, jeden fasuje*.

  Inny zbiera, inny kłusuje, inny kasuje.

  Gospodin Gorki, człowiek to brzmi durnie.

  *fasować, tutaj: produkować.

  (dedykuję Ojcu Dyrektoru Pan Cernemu)

  OPRÓCZ

  Oprócz tego co powiem-napiszę jest wiele tego co powiem-nienapiszę.

  POMIJAMY.

  Pomijamy tutaj, dla czystej myśli krążącej, kraje żyjące z kopalin. A więc pomijamy Norwegię, a więc Rosję, a więc Great Brytanię.

  MOTORYZACJA

  Jak nam wmawiają, motoryzacja jest siłą napendowom (to Ryszard wasz Kalisz tak franzoli) gospodarki Europejskiej. A co najmniej i przede wszystkim niemieckiej.

  Pono z tej motoryzacyi biorą się nasze Europejskie przewagi nad światem.

  Przemysł motoryzacyjny to + 4,5-5 razy więcj dodatkowo zatrudnionych w przemyśle okołomotoryzacyjnym.

  Pozostajemy więc przy ,motoryzacji.

  HISTORIA

  1.Polska – Fiat – przed II WŚ;

  2.Czechy – Tatra (1850), Skoda (1895, Laurin-Klement);

  3.Słowacja J

  4.Polska – Warszawa, Syrena, Mikrus, Fiat 125p. Fiat 126p, Polonez;

  5.Czechosłowacja – Tatra, Skoda;

  6.Polska – Daewoo, …… Fiat……. Opel…..Kulczyk VW…

  7.Czechy – Favorit, Favorit VW, Felicia VW,Octavia VW, Fabia VW, Superb(reaktywacjaJVW, Roomster VW, Yeti Vw, Hyunday, PSA.

  8.Słowacja – Kia(zdobyta od Polski), Audi, PSA.

  DANE

  Produkcja samochodów osobowych Polska i Czechy.( Słowacja jeszcze w pieluchach).

  Rok 2008(od roku rządzi PO): Polska =9900100; Czechy=940000;

  Rok 2009(od 2 lat rządzi Tusk):Polska=889700; Czechy=979080;

  Rok2010(od 3 lat itd.): Polska=887200; Czechy=1072200 ( Czechy w elitarnej grupie produkującej min. 1 mln. Samochodów rocznie).

  Rok 2011 czerwiec(pozdrowienia dla Tuska i Michnika!:); Polska=460800; Czechy=700000;

  DZISIAJ

  Czechy – wzrost permanentny.

  Słowacja – wzrost zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym, wzrost – Czechy w tyle. Samych kia-nek Słowacy w 2011 roku wyprodukowali 252 tysiące. Prawdopodobnie Słowacy w 2011 roku wyprodukowali ponad 620000 samochodów i wyprzedzili Polskę.

  Polska – Daewoo Polska – rządzona przez pseudo-menadżerów narzuconych przez Zarząd
  FSO i nie potrafiły poradzić sobie w warunkach konkurencji rynkowej.

  KRYZYS

  Podobno Polska jest zieloną wyspą

  EPITAFIUM

  Dlaczego?

  POST SCRIPTUM

  Polskie perspektywy motoryzacyjne wyglądają mizernie, prognozy ogłaszają spadki.

  Dla Czech i Słowacji wzrosty. Słowacja planuje zwiększenie zatrudnienia.

  Polska przegrała ze Słowacją rywalizację o kia-nkę( dla niestrudzonych w poszukiwaniach wiadomość-władzę sprawował L. Miller co).

  PiS sprawował władzę 2005-2007, a obrzydły Yaro ( tutaj ukłon w stronę Eli z KlewnaJ miał okres urzędowania od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 (16 miesięcy i dwa dni).

 7. ASTRAJA
  Marzec 25, 2012 o 10:52 am

  Czegoś tu nie rozumiem…Co ma wspólnego Ela z Klewna z tym wszystkim co tutaj w dużym formacie napisano ? 🙄

  • tom
   Marzec 25, 2012 o 11:07 am

   Podobno miała kiedyś fajne cycki, ale to jest już historia :mrgreen:

 1. No trackbacks yet.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: